Loading…
avatar for Joe Basirico

Joe Basirico

Monday, January 25
 

9:00am

6:30pm

 
Tuesday, January 26
 

7:45am

9:00am

9:15am

10:30am

11:30am

2:00pm

3:00pm

4:30pm

5:20pm

5:30pm

 
Wednesday, January 27
 

9:00am

9:10am

11:30am

2:00pm

3:00pm

4:30pm

5:20pm